Глосарій

Речовина, здатна до адсорбції. Це високодисперсна природна або штучна пориста тверда речовина з великою зовнішньою та (або) внутрішньою поверхнею, на якій і протікає адсорбція газів або рідин.

Являє собою новий клас екологічно чистих вуглецевих сорбентів, оскільки створюється з органічної сировини шляхом термічної обробки в контрольованих газових середовищах. Призначений для сорбційного очищення води від розчинених органічних речовин і нафтопродуктів, його аналогами є сорбенти фірм Norit, Chemviron, Calgon Corp. Однак, у порівнянні з ними, продукт має нижчу вартість при відповідних технічних характеристиках.
Суміш легких вуглеводнів з температурою кипіння від 30° С до 200° C. Щільність бензину становить близько 0,7г/см³. Теплотворна здатність горючої речовини приблизно відповідає 10 500 ккал / кг. Бензин отримують шляхом перегонки нафти, гідрокрекінгу і, за необхідності, подальшої ароматизації - каталітичним крекінгом і риформінгом.

Вид бензину за способом отримання. Це фракції прямої перегонки нафти з інтервалом кипіння 35-180° С, 80% википає в інтервалі 80-160° С. Містить не більше 0.1% сірки, як і всі товарні бензини, витримує випробування на мідній пластинці, тиск насичених парів - 66.7 кПа. Застосовується як сировина піролізу для одержання етилену на нафтохімічних підприємствах а також для блендінгу.

Вода, придатна для використання в технологічних процесах, але непридатна для пиття. Одержується шляхом неповної очистки промислових і побутових стоків, з солоних морських або інш. природних і шахтних вод, з систем водообігу на збагачувальних, металургійних та інших виробництвах.
Різноманітні матеріали й вироби, які після первісного повного використання (зносу) можуть вживатись у виробництві повторно як сировина. До В.с. належать промислові та побутові відходи.
Кам'яне вугілля середніх стадій вуглефікації, з якого в умовах промислового коксування в сумішах (шихтах) з іншим вугіллям або без змішування отримують кокс.
Високодисперсний аморфний вуглець, який виробляють в промислових масштабах. Іноді для означення технічного вуглецю застосовують термін «сажа», що є неточним, оскільки сажа (на відміну від терміну «технічний вуглець») описує вуглецеві продукти, отримані в неконтрольованих умовах, яким не властивий фіксований набір властивостей.
Продукт переробки твердих палив і горючих відходів промислового і с/г виробництв. Отримується в результаті термохімічних перетворень твердого палива як в умовах без доступу повітря (коксування, напівкоксування), так і в процесі горіння при нестачі повітря.
Властивість деяких речовин не змочуватися та відштовхувати воду.
Рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів. Зазвичай під цим терміном розуміють паливо, що виходить з гасово-газойлевих фракцій прямої перегонки нафти.
Відноситься до метизної продукції і являє собою металеву нитку, що використовується у виробництві електропроводів, пружин, електродів, цвяхів, для плетіння сіток. Матеріалом для виготовлення дроту служить сталь різних марок, алюміній, сплави з використанням міді, нікелю, титану, цинку та інших кольорових металів.
Утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю (кавітаційних бульбашок), тобто порушення суцільності рідини. Виникає в результаті місцевого зниження тиску в рідині до певного критичного значення.
Маслянистий залишок нафти після відбирання із неї світлих дистилятів — бензину, гасу, газойлю.
Являє собою трос, звитий з сталевий латунірованной дроту. Металокорд застосовується в якості армуючого матеріалу при виробництві різних гумотехнічних виробів: конвеєрних стрічок, клиновидних ременів, шлангів високого тиску і т. д. Але найбільш широке застосування металокорд знайшов при виробництві автомобільних та інших гумових шин. Шини, армовані металокордом, мають прохідність в 1,5 - 2 рази вище, ніж шини, армовані бавовняним кордом.
Нафтопереробні підприємства, здатні переробляти до 1 млн тонн нафти на рік.
Полегшена, малов'язка нафта, яка не містить залишків, що не дистилюються. Технологічно отримується в процесі переробки важкої нафти з виділенням важких залишків у вигляді окремої фази. Відрізняється від природної нафти способом отримання. Властивості СН залежать від технологічного способу її виробництва. Щільність синте-тичної нафти, як правило, повинна класифікуватися як легкі або середні нафти, тобто повинна бути меншою 850 або 870 кг/м3.
Комплекс споруд і пристосувань для прийому, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів.
Складний багатоступеневий технологічний процес, в результаті якого отримують широкий асортимент товарних нафтопродуктів, що відрізняються структурою, фізико-хімічними властивостями, складом і сферами використання.
Сукупність процесів деструктивної переробки нафти і очищення нафтопродуктів, за яких відбувається розщеплення великих молекул на дрібніші, що входять до складу легких палив. При вторинній переробці нафти застосовують термічний і каталітичний крекінг, риформінг, гідрокрекінг, гідроочистку, вісбрекінг, ізомеризацію і т.д.
Сукупність процесів демінералізації нафти, перегонки нафти первинної, вакуумної перегонки мазуту, подальший поділ та очищення нафтових фракцій, отриманих в результаті атмосферної та вакуумної перегонок. При первинній переробці первісний хімічний склад нафти не змінюється, тому її називають фізичною, недеструктивною, або прямою перегонкою. Нафту поділяють на окремі фракції шляхом випаровування та подальшого поділу парів на фракції, які википають у певному інтервалі температур.
Різні види палива, мастильні речовини, нафтохімічна сировина і розчинники.
Бензин, дизельне паливо і арктичне дизельне паливо.
Мазут, бітум будівельний і дорожній, масла.
(абр. нафтопереробний завод) Промислове підприємство, основною функцією якого є переробка нафти в бензин, авіаційний гас, мазут, дизельне паливо, змащувальні масла, мастила, бітуми, нафтовий кокс, сировини для нафтохімії. Виробничий цикл НПЗ зазвичай складається з підготовки сировини, первинної перегонки нафти і вторинної переробки нафтових фракцій: каталітичного крекінгу, каталітичного риформінгу, коксування, вісбрекінгу, гідрокрекінгу, гідроочищення і змішування компонентів готових нафтопродуктів
Більш якісний відповідник мазуту М100, що перевершує його за своїми характеристиками і властивостями. При спалюванні виділяє на 25-30% більше тепла, має значно меншу в'язкість і не замерзає при температурі -35 ° C. Містить суспендовану сажу. Без обмежень використовується як паливо для промислових печей, котлів, теплогенераторів, оснащених розпилювальними пальниками.
(Від грец. Pyr - вогонь, жар і lysis - розкладання, розпад) - термічне розкладання органічних сполук (деревини, нафтопродуктів, вугілля тощо) без доступу повітря.
(Від грец. πολύ- — багато (poli); μέρος — частина (meres) — «складається з багатьох частин») — природні та штучні сполуки, молекули яких складаються з великого числа повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги. Структурні одиниці, з яких складаються полімери називаються мономерами.
Добавки до пального, що використовуються з метою покращення процесу згорання палив, збільшення октанового або цетанового числа пального, для більш високого стиснення палива, чи виступають в якості інгібіторів корозії або окислення мастильних матеріалів. Типи добавок включають дезактиватори металів, інгібітори корозії, оксигенати і антиоксиданти, миючі агенти. Деякі присадки носять важкі екологічні ризики.
Ємність, призначена для накопичення, короткотривалого зберігання й облікування “сирої” і товарної нафти.
Комплекс взаємопов’язаних окремих або груп резервуарів, які зосереджені в одному місці і призначені для зберігання та накопичення рідинних продуктів (нафти, нафтопродуктів, рідких вуглеводнів, води тощо).
Процес розділення рідких сумішей, що містять два або кілька компонентів різної питомої ваги, багаторазовим випаровуванням суміші й конденсацією пари. В процесі піролізу ректифікація являє собою випаровування із нафти летких вуглеводнів та конденсації в колонах.
Вогнетривкий герметичний посуд різних форм, в якому нагрівають матеріали у промислових печах. Застосовують, зокрема для піролізу та газифікації твердого палива, при дистиляційному способі отримання деяких кольорових металів, наприклад, цинку. Р. ставлять у ретортних печах, обігрівають іззовні топковими газами та ін. теплоносіями.
Термокаталітичний процес отримання високооктанового компонента автомобільних бензинів, ароматизованого концентрату для виробництва індивідуальних вуглеводнів і технічного водню в результаті каталітичних перетворень бензинових фракцій первинного і вторинного походження, а також бензинів гідрокрекінгу і крекінгу каталітичного.
Будь-які води та атмосферні опади, властивості яких виявилися погіршеними в результаті діяльності людини. Відводяться у водні об'єкти з територій промислових підприємств та населених місць, через систему каналізації або самопливом.
Рідка чи газоподібна речовина, що застосовується для передачі теплової енергії.
Апарат, що призначений для нагрівання й охолодження рідких і газоподібних середовищ у технологічних процесах харчової, житлової, нафтової, хімічної, нафтохімічної, газової та багатьох інших галузях промисловості.
(Абр. тверді побутові відходи). Тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті). Можуть включати папір, деревину, метал, пластик, скло, гуму, текстиль, полімери і таке інше.
Продукт переробки, що отримуть із відходів автомобільних шин і покришок шляхом механічного подрібнення гуми у промисловому шредері.
Подрібнювач промислових відходів та вторинної сировини для утилізації й переробки.